خانه مشاوره ایرانیان

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی بیمه

چرا لازم است که بیمه شویم؟ تا سخن بیمه به میان آمد، بر آشفته شد و گفت: "ای بابا! من ترجیح می دهم خودم پولم را…