خانه مشاوره ایرانیان

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر

 • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد مهندسی کامپیوتر

 • ظرفیت پذیر رشته مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته مهندسی کامپیوتر ارشد و مقادیر دانشگاه ها

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
 • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

انتخاب رشته صحیح ضمانت آینده شما

انتخاب رشته صحیح از دغدغه های اصلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد می باشد، داوطلبان به فکر قبولی در یک دانشگاه خوب می باشند اما متأسفانه اغلب داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر، اطلاعات درستی از ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری و آزاد در مقطع کارشناسی ندارند برای یک انتخاب رشته صحیح و دقیق، باید اطلاعات دقیقی از گرایشهای مهندسی کامپیوتر داشته باشید، برای این منظور می توانید از دفترچه کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر استفاده نمایید، همچنین برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی در دانشگاه مورد نر و دانشگاه های پذیرنده مهندسی کامپیوتر، از نرم افزارهای تخصصی انتخاب رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید تا انتخاب رشته صحیح و دقیقی داشته باشید تا آینده ای درخشان برای خود رقم بزنید.

رتبه و تراز لازم برای قبولی در کنکور سراسری و آزاد:

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های سراسری و آزاد، پس از اعلام نتیجه ی اولیه، به فکر یک انتخاب رشته خوب و صحیح هستند، از دغدغه های اصلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، آگاهی از آخرین رتبه قبولی در گرایش های مهندسی کامپیوتر در دانشگاه های سراسری و آزاد در مقطع کارشناسی ارشد می باشد، برای اطلاع از آخرین رتبه ی قبولی هر دانشگاه می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی مجموعه مهندسی کامپیوتر استفاده کنید تا انتخاب رشته دقیقی داشته باشید. داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر با اطلاع از دفترچه کارشناسی ارشد و استفاده از نرم افزارهای انتخاب رشته تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر می تواند آینده ای درخشان برای خود رقم بزنند.

 

حداقل درصد و دروس و آخرین رتبه قبولی در کنکور:

در ایام انتخاب رشته، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر به فکر یک انتخاب رشته صحیح و خوب در مقطع کارشناسی ارشد می باشند، برای این منظور در جدول ذیل، آخرین رتبه ی حدودی قبولی در هر گرایش در مقطع کارشناسی ارشد را ذکر کردیم و برای اطلاع دقیق از آخرین رتبه های قبولی در دانشگاه های سراسری و آزاد می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی مهندسی کامپیوتر استفاده کنید.

مجموعه مهندسی کامپیوتر

کد ضریبآخرین رتبه ی حدودی قبولی در دوره روزانهآخرین رتبه قبولی در دوره غیر روزانه
۱۱۷۸۲۱۵۱
۲۲۵۲۳۴۵۱
۳۲۷۵۳۸۷۵
۴۳۴۷۹

 

همچنین برای قبولی در مقطع کارشناسی ارشد و در دانشگاه آزاد و در مجموعه ی مهندسی کامپیوتر، حداقل تراز قبولی ۴۰۱۰ می باشد و با توجه به ظرفیت زیاد دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد، احتمال قبولی داوطلبان مجموعه مهندسی کامپیوتر بسیار بالاست.

برای اطلاع دقیق از آخرین رتبه ی قبولی در هر دانشگاه آزاد، از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر استفاده کنید.

 

ظرفیت پذیرش رشته های دانشگاهی (مهندسی کامپیوتر)

مجموعه مهندسی کامپیوتر (کد ضریب)

دوره تحصیلینام دانشگاهرشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه اصفهانمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۸
روزانهدانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۱۲
روزانهدانشگاه رازی کرمانشاهمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۹
روزانهدانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۵
روزانهدانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۲۳
روزانهدانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۱
روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران – تهرانمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۱۱
روزانهدانشگاه محقق اردبیلی اردبیلمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۱۰
نوبت دومدانشگاه تبریزمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۳
نوبت دومدانشگاه شهید باهنر کرمانمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۱۲
نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۳
نوبت دومدانشگاه صنعتی بابلمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۴
نوبت دومدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهرانمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۳
مجازیدانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۴۰
مجازیدانشگاه فردوسی مشهدمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۴۰
پردیس خودگرداندانشگاه خوارزمیمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۱۰
پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۱۰
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهرانمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۱۵
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی اصفهانمهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری۲۰

 

مهندسی کامپیوتر ( ضریب ۲)

دوره تحصیلینام دانشگاهرشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه بو علی سینا تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۱۴
روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۵
روزانهدانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۱۰
روزانهدانشگاه فردوسی مشهدمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۱۱
روزانهدانشگاه کردستان- سنندجمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۱۲
نوبت دومدانشگاه اصفهانمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۱۱
نوبت دومدانشگاه صنعتی امیر کبیر تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۴
نوبت دومدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی- تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۹
نوبت دومدانشگاه یزدمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۵
مجازیدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۴۰
پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۱۰
پردیس خودگرداندانشگاه هرمزگان،‌ بندرعباسمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۵
پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرکز نجف آبادمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۱۰
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی ایوانکیمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۲۰
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی خیام مشهدمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۲۰
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی شمال- آملمهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک۲۰

مهندسی کامپیوتر (کد ضریب ۳)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه اراکمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۶
روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) قزوینمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۱۵
روزانهدانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۱۱
روزانهدانشگاه شیرازمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۹
روزانهدانشگاه صنعتی شریف تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۲۵
روزانهدانشگاه یزدمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۱۱
نوبت دومدانشگاه تبریزمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۳
نوبت دومدانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۵
نوبت دومدانشگاه گیلان -رشتمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۱۰
مجازیدانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۴۰
پردیس خودگرداندانشگاه اصفهانمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۸
پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمالمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۱۰
پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ریمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۱۰
مجازیدانشگاه مجازی استان تهران – واحد ریمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۴۰
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۱۵
غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهانمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۲۰
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد مشهدمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۲۰
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزدمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار۲۰

 

مهندسی کامپیوتر (کد ضریب ۴)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم ها و محاسبات۱۰
نوبت دومدانشگاه تهرانمهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم ها و محاسبات۱۰

 

 


دانشگاه های پذیرنده مجموعه مهندسی کامپیوتر در دانشگاه آزاد:

 • مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار:

واحد آبادان، واحد آیت الله آملی،‌واحد اراک، واحد اسلامشهر، واحد اصفهان (خوراسگان)،‌ واحد الکترونیکی، واحد امارات متحده عربی، واحد اهواز، واحد بابل، ‌واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال،‌ واحد تهران مرکزی، ‌واحد زنجان،‌واحد شهرکرد، واحد شیراز، ‌واحد علوم و تحقیقات، ‌واحد قزوین،‌ ‌واحد کرج، واحد لاهیجان، واحد لبنان، واحد مشهد، واحد ورامین، ‌واحد یزد و …

 • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری:

واحد آشتیان، واحد اراک،‌واحد پرند، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران غرب، واحد تهران مرکزی،‌ واحد رودهن، واحد علوم و تحقیقات، واحد قزوین، واحد یادگار امام خمینی‌(ره) شهر ری و …

 • مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی:

واحد الکترونیکی، واحد بوشهر، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال،‌واحد تهران غرب، واحد تهران مرکزی، واحد شهر قدس، واحد علوم و تحقیقات،‌واحد قزوین،‌ ‌واحد لاهیجان،‌واحد مشهد، واحد همدان و …

 • هوش مصنوعی و رباتیک:

واحد کازرون

 • مهندسی کامپیوتر – گرایش الگوریتم ها و محاسبات:

واحد بردسیر

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد:

انتخاب رشته امسال در مقطع کارشناسی ارشد، ‌هوشمند تر از سالهای گذشته است، از این رو، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر باید دقت زیادی در انتخاب رشته  داشته باشند،‌ ‌برای این امر، داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد،‌می توانند از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنند تا انتخاب رشته صحیح و دقیقی داشته باشند،‌متأسفانه اکثر داوطلبان کنکور مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد،‌اطلاعات درسی از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ندارند و دانشگاه های سراسری و آزاد پذیرنده ی رشته ی مهندسی کامپیوتر را نمیشناسند، برای اطلاع دقیق از دانشگاه های سراسری و آزاد که ظرفیت پذیرش در مجموعه مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد را دارند، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر استفاده کنید تا با اطلاعات بیشتر و دقیق­تر،‌ انتخاب رشته صحیح و دقیقی داشته باشید.

 

معرفی رشته های دانشگاهی و گرایش های رشته دانشگاهی:

 • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتر:

گرایش معماری سیستم های کامپیوتر در مجموعه مهندسی کامپیوتر به علم طراحی مفهومی و آگاهی از اجزای کامپیوتری می پردازد، دانشجویان در این گرایش با اجزای داخلی رایانه آشنا شده و فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش معماری سیستم های کامپیوتری می توانند در مشاغل مرتبط  با کارشناسی سخت افزار، برنامه نویسی، پژوهشگری علوم کامپیوتر،‌استاد دانشگاه، مدیر تولید و … فعالیت نمایند.

دروس اصلی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری:

معماری کامپیوتر پیشرفته، شبکه های کامپیوتری پیشرفته، طراحی سیستم های مطمئن، پردازش موازی،‌سیستم های عامل پیشرفته،‌ریاضیات مهندسی پیشرفته در مهندسی کامپیوتر

دروس اختصاصی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتر مباحث پیشرفته در طراحی ریز پردازنده های ویژه، پردازش سیگنال دیجیتال،‌سیستم های کامپیوتری توزیع شده،‌سیستم های کنترل توزیع شده، مباحث پیشرفته در طراحی سیستم های مطمئن،‌ پردازنده های محاسباتی

 • مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز:

دانشجویان در گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز در مقطع کارشناسی ارشد به مطالعه ی طراحی سیستم های کامپیوتری می پردازند که بتوانند کارها و وظایف انسانی را انجام داده و شبیه سازی کنند و فارغ التحصیلان در این گرایش در مجموعه مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد در مشاغل مرتبط با برنامه نویسی، مدیر وب سایت،‌ پژوهشگری علوم کامپیوتری، تحلیلگری و طراحی نرم افزار، استاد دانشگاهی و … می توانند فعالیت کنند.

دروس اصلی مهندسی کامپیوتر،‌ گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز،‌در مقطع کارشناسی ارشد:

شبکه های عصبی،‌ پردازش تکاملی،‌ هوش مصنوعی پیشرفته،‌ شناسایی آماری الگو، یادگیری ماشین،‌ پردازش نماید،‌ روش ها و سیستم های فازی

دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر،‌گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز در مقطع کارشناسی ارشد:

هوش مصنوعی توزیع شده، مهندسی دانش و سیستم های خبر، پردازش زبانهای طبیعی،‌ تصویر پردازی رقمی، بینایی ماشین،‌سنجش از دور،‌شناسایی ساختاری الگو، پردازش سیگنالهای رقمی، پردازش و شناسایی گفتار، مدلسازی و تعبیر سه بعدی، رباتیکز، آتوماتان های یادگیری،‌ الگوریتم های پیشرفته و مباحث ویژه در مهندسی کامپیوتر.

دانشجویان در گرایش نرم افزار در قطع کارشناسی ارشد با مفاهیم مرتبط با طراحی، برنامه نویسی، توسعه، نگهداری نرم افزار و … آشنا شده و با سیستم عامل های پیشرفته، برنامه نویسی پیشرفته و …. به صورت حرفه ای آشنا شده و فارغ التحصیلان در گرایش نرم افزار در مجموعه مهندسی کامپیوتر می توانند در مشاغل مرتبط با برنامه نویسی،‌طراحی وب،‌ کارشناس امنیت اطلاعات، تحلیلگری و طراحی نرم افزار،‌استاد دانشگاهی و … فعالیت نمایند.

دروس اصلی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار در مقطع کارشناسی ارشد:

پایگاه داده ۲، اصول طراحی و پیاده سازی سیستم های خبره،‌مهندسی نرم افزار ۲،‌تحلیل و طراحی الگوریتمها

دروس اختصاصی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر،‌گرایش نرم افزار در مقطع کارشناسی ارشد:

حفاظت داده ها،‌ گرافیک کامپیوتری،‌آزمایشگاه گرافیک کامپیوتری، آزمایشگاه گرافیک کامپیوتری، ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری، نظریه زبان های ماشین ها،‌ریز برنامه سازی، ‌تحلیل و طراحی الگوریتم های موازی، معماری شبکه های کامپیوتری،‌نرم افزار شبکه های کامپیوتری،‌ آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری،‌طراحی نرم افزارهای مطمئن،‌ ریاضیات پیشرفته در مهندسی کامپیوتر، پردازش تصاویر، آزمایشگاه پردازش تصاویر، شناسایی آماری الگو،‌مباحث جدید در مهندسی نرم افزار،‌ سمینار و پایان نامه

شرایط بورسیه و ادامه تحصیل در خارج از کشور:

یکی از نکات مهمی که در انتخاب رشته باید توجه کرد،‌ این است که بدانید در رشته مهندسی کامپیوتر در مقاطع تحصیلی بالاتر در کدام دانشگاه می توانید به عنوان بورسیه اقدام نمائید، برای اطلاع از شرایط بورسیه در خارج از کشور در مقطع دکتری،‌ داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه کامپیوتر، می توانند از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی مجموعه ی کامپیوتر استفاده کنند، ‌‌همچنین اطلاع از نحوه آموزش در مقطع کارشناسی ارشد‌ (آموزش محور و پژوهشی) و دانشگاه های پذیرنده ی مقطع دکتری در داخل و خارج از کشور بسیار مهم است.

از این رو داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر با مطالعهی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد و همچنین استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی مجموعه مهندسی کامپیوتر می توانند انتخاب رشته دقیق و مناسبی در مقطع کارشناسی ارشد و در مجموعه مهندسی کامپیوتر داشته باشد.

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور:

تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد بسیار مهم است،‌چون احتمال قبولی افراد در دانشگاه هایی که در تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرند بسیار بالا می رود و متأسفانه اغلب داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، اطلاعات کافی از دانشگاه های پذیرنده مهندسی کامپیوتر و گرایش های‌ آن ندارند،‌ برای اطلاع دقیق از دانشگاه های آزاد و سراسری که رشته مهندسی کامپیوتر را در مرحله ی تکمیل ظرفیت می پذیرند، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید.

ثبت نام بدون کنکور:

یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر،‌ قبولی در دانشگاه است،‌از این رو برخی از داوطلبان به فکر قبولی در دانشگاه هایی می افتند که بتوانند بدون کنکور وارد آن دانشگاه شوند. برای پذیرش در دانشگاه های پذیرنده مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد و اطلاعات دقیق از شرایط پذیرش بدون کنکور و  لیست دانشگاه ها، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی مجموعه مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید.

مشاوره انتخاب رشته مجازی کنکور

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر پس از اعلام کارنامه اولیه،‌ دغدغه ی یک انتخاب رشته صحیح و دقیق را دارند،‌ ‌جهت انتخاب رشته تدقیق و اطلاع از آخرین رتبه قبولی در هر دانشگاه ( سراسری و آزاد)،‌می توانید با مشاوران تخصصی انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر خانه مشاوره تماس بگیرید تا مشاوران انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر با استفاده از نرم افزار های تخصصی و جدید با استفاده از تجربیات سال های گذشته، شما را راهنمایی کرده تا با اطمینان بیشتری، انتخاب رشته ی دقیقی داشته باشید و آِینده ای درخشان را برای خود رقم بزنید.

مشاوران تخصصی انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر به صورت تلفنی، انتخاب رشته دقیق و صحیحی برای شما انجام داده تا با خیالی راحت و آسوده به فکر قبولی در دانشگاه باشید.

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشته مهندسی کامپیوتر و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته مهندسی کامپیوتر توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر ، معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد مهندسی کامپیوتر ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر
شاید شما دوست داشته باشید: