خانه مشاوره ایرانیان

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، انتخاب رشته کنکور حقوق عمومی ، انتخاب رشته دانشگاه حقوق عمومی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور حقوق عمومی ، انتخاب رشته کنکور سراسری حقوق عمومی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد حقوق عمومی توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق عمومی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته حقوق عمومی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته حقوق عمومی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق عمومی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

انتخاب رشته ی صحیح، ضمانت نامه ی آینده ی شماست.

پس از صدور کارنامه ی داوطلب کارشناسی ارشد مرحله ی انتخاب رشته یکی از حساس ترین و مهم ترین مراحل برای دانشجو است. با توجه به گستردگی اطلاعات و علایق متنوع داوطلب ارشد بهتر است دانشجو از تراز و رتبه ی همسان با رتبه ی خودش مطلع شود تا بتواند انتخابی مناسب با علاقه و رشته و دانشگاه مورد نظرش داشته باشد. نرم افزار انتخاب رشته می تواند بهترین و بیشترین کمک را به دانشجوی ارشد برای انتخاب رشته ای واقع بینانه نیز داشته باشد. در صورتی که دانشجو وارد بالا را در نظر نگیرد انتخاب رشته موفقی نخواهد داشت و با نتیجه ای نامطلوب روبرو می شود. نرم افزار انتخاب رشته حاوی اطلاعات مهمی همچون ظرفیت دانشگاه ها، رتبه و تراز پذیرفته شدگان، زمان و تاریخ اطلاعیه های دانشگاه ها برای پذیرش بدون کنکور همچنین بازار کار آن رشته است و به دانشجوی ارشد کمک شایانی می کند.

رتبه و تراز لازم برای قبولی در ارشد حقوق عمومی:

آگاهی از رتبه ی آخرین فرد پذیرفته شده در دانشگاه هایی که رشته ی حقوق عمومی را در مقطع ارشد ارائه می دهد به دانشجوی کارشناسی ارشد کمک می کند که برای پذیرفته شدن در رشته و دانشگاه مورد نظرش چه رتبه ای لازم است. این امر بسیار ارزشمند است و دانشجوی ارشد را برای داشتن انتخاب رشته ای واقع بینانه کمک می کند. نرم افزار انتخاب رشته بهترین گزینه برای کمک به داوطلبان ارشد در این زمینه است.

 

رتبهترازمتون حقوقی انگلیسی یا فرانسهمتون فقهحقوق بین الملل عمومیحقوق اداریحقوق اساسی
۹۵۶۵۰۱۱/۲۱۲۶۲۸۶۲۴۸
۱۹۲۵۷۱۵۱۰۳۳/۴۸۴۴/۶۴۸۹/۴۸
۳۲۶۴۹۲۶۰۱۱/۱۱۳۵۶۷/۱۱۱/۷۱۲۲/۲۲
۵۷۲۴۲۱۱۳۳/۲۰-۱۳۷۸/۳۷۶۷/۴۶
۶۵۷۴۰۵۵۰۱۵۲۰۱۱/۵۱۵۶/۱۵
۷۴۹۳۹۱۹۶۷/۴۶۶۷/۲۶۴۰۱۱/۱۱۵۵/۱۵
۱۱۲۸۳۵۵۷۶۷/۳۶۰۰۰۵۶/۳۵
۲۷۹۵۲۸۷۸۰۶۷/۵۶۰۲۱/-۲۰
۳۸۲۷۲۶۸۷۱۱/-۱۶۶/-۶۶۷/۲۱۲۲/۲۲۴
۴۸۳۱۲۵۴۷۶۷/۶۶۶/-۶۱۱/۱۱۸۹/۲۸

برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.

آخرین رتبه ی قبولی ارشد حقوق عمومی:

بهترین انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد حقوق عمومی زمانی ممکن می شود که از درصد دروس، ترازو رتبه و همچنین آخرین فرد پذیرفته شده در رشته ی مورد نظر مطلع شویم و این امر با استفاده از نرم افزار خانه ی مشاوره به صورت منظم و مدون در اختیار دانشجویان کارشناسی ارشد قرار می گیرد برای مثال تراز قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در ارشد حقوق عمومی در دانشگاه علامه، نوبت دوم، ۴۹۱۷ بوده است. برای داشتن اطلاعات بیشتر و آگاهی از رتبه های متفاوت در همین رشته و همچنین ظرفیت پذیرش دانشگاه های کشور می توان به نرم افزار خانه ی مشاوره مراجعه کرد.

رتبهترازمتون حقوقی انگلیسی یا فرانسهمتون فقهحقوق بین الملل عمومیحقوق اداریحقوق اساسیتوضیحات
۹۵۶۵۰۰۱۱/۲۱۲۶۲۸۶۲۴۸
۱۹۲۵۷۱۵۱۰۳۳/۴۸۴۴/۶۴۸۹/۴۸تست متون فقه منفی زده شده است.
۳۲۶۴۹۲۶۰۳۵۶۷/۱۱۱/۷۱۲۲/۲۲تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید زده شده است
۵۷۲۴۲۱۱۱۱/۱۱۰-۱۳۷۸/۳۷۶۷/۴۶تست متون فقه سفید زده شده است
۶۵۷۴۰۵۵۳۳/۲۱۵۲۰۱۱/۵۱۵۶/۱۵
۴۷۹۳۹۱۹۰۶۷/۲۶۴۰۱۱/۱۱۵۵/۱۵تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید زده شده است.
۱۱۲۸۳۵۵۷۶۷/۴۶۰۰۰۵۶/۳۵تست متون فقه، حقوق عمومی و اداری سفید زده شده است
۲۷۹۵۲۸۷۸۶۷/۳۶۶۷/۵۶۰۲۱/-۲۰تست حقوق عمومی و حقوق اساسی سفید زده شده است
۳۸۲۷۲۶۸۷۰۶۶/-۶۶۷/۲۱۲۲/۲۲۴تست متون انگلیسی یا فرانسه سفید زده شده است
۴۸۳۱۲۵۴۷۱۱/-۱۶۷/۶۶۶/-۶۱۱/۱۱۸۹/۲۸تست زبان انگلیسی و حقوق بین الملل عمومی منفی زده شده است.

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد حقوق عمومی:

اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، دانشجو را برای انتخاب رشته ای بهتر با توجه به رتبه و علایقش کمک می کند. با توجه به اینکه مشخص کردن قبولی در دانشگاه مورد نظر و رشته ی مورد علاقه با توجه به ظرفیت آن کار دشواری است می توان با کمک گرفتن از نرم افزار خانه ی مشاوره از ظرفیت دانشگاه ها و رشته هایی که  دانشجو می پذیرند مطلع شد. این امر قطعاً انتخاب رشته ای بهتر و با اطمینان خاطر بیشتر برای دانشجوی ارشد رقم خواهد زد.

دوره تحصیلینام دانشگاهنام رشتهظرفیت
روزانهدانشگاه تهرانحقوق عمومی۱۰
روزانهدانشگاه شیرازحقوق عمومی۱۲
نوبت دومدانشگاه بو علی سینا همدانحقوق عمومی۲
نوبت دومدانشگاه علامه طباطباییحقوق عمومی۱۰
مجازیدانشگاه تهران – محل تحصیل فارابی قمحقوق عمومی۴۰
مجازیدانشگاه قمحقوق عمومی۲۰ مرد – ۲۰ زن
غیر انتفاعیمفید قمحقوق عمومی۱۰
غیر انتفاعیعلم و فرهنگ تهرانحقوق نفت و گاز۲۰
نوبت دومدانشگاه تبریزحقوق عمومی۵
نوبت دومدانشگاه سمنانحقوق عمومی۴

برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.

 


 

نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد حقوق عمومی:

از مهم ترین انتخاب ها در زندگی علمی هر فرد انتخاب رشته بر حسب علایق و اولویت ها البته با نگاهی وقع بینانه است. پس از صدور کارنامه و اطلاع از رتبه، بهترین گزینه به دست آوردن اطلاعاتی از پذیرفته شدگان دوره های پیش است که  رتبه و ترازشان تقریباً با داوطلب همسان و مشابه است. این که آن ها در چه رشته و دانشگاهی در حال ادامه تحصیل هستند بی شک نگاهی واقع بینانه برای انتخاب به دانشجوی ارشد می دهد اما با توجه به دشواری این کار و وقت محدود، بهترین گزینه استفاده از نرم افزار خانه ی مشاوره است که با بررسی دقیق آمار و اطلاعات این امکان را به دانشجوی کارشناسی ارشد می دهد که بهترین انتخاب رشته را انجام دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.

راهنمای انتخاب رشته ی تکمیل ظرفیت ارشد حقوق عمومی:

اعلام ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه ها برای داوطلبینی که مجاز به انتخاب رشته شده اند شانسی مجدد و فرصتی دوباره برای دانشجوی ارشد است. با توجه به شلوغی دنیای امروز، زمان و تاریخ اعلام شده توسط دانشگاه ممکن است از نگاه دانشجوی ارشد دور بماند و این شانس را برای قبولی در دانشگاه و رشته ی مورد علاقه اش از دست بدهد. با توجه به این که دانشگاه ها در زمان تکمیل ظرفیت بهترین رشته های خود را برای پذیرش دانشجو معرفی می کنند بهتر است دانشجو از مرجعی مطمئن و جامع برای اطلاع از زمان تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته  کمک بگیرد در همین راستا نرم افزار خانه مشاوره با در نظر گرفتن تمامی نکات بالا کمک قابل توجهی به دانشجوی کارشناسی ارشد می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک کنید.

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد حقوق عمومی:

دانشجویانی که مایل به ادامه تحصیل در م قطع کارشناسی ارشد بدون کنکور هستند برای اطلاع از زمان ثبت نام، نحوه ی ثبت نام و دانشگاه هایی که بدون کنکور دانشجوی ارشد پذیرش می کنند نیازمند اطلاعاتی جامع و دقیق هستند که گروه مشاوران و نرم افزار خانه مشاوره با توجه به درنظر گرفتن تمامی موارد مطرح شده کمک بسیاری به دانشجویان ارشد در زمینه ی پذیرش دانشجو بدون کنکور و زمان انتخاب رشته ی آن ها کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.

 

انتخاب رشته حقوق عمومی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های حقوق عمومی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور حقوق عمومی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور حقوق عمومی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته حقوق عمومی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته حقوق عمومی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته حقوق عمومی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق عمومی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته حقوق عمومی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری حقوق عمومی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته حقوق عمومی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق عمومی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته حقوق عمومی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته حقوق عمومی ممکن است برایتان پیش آید
شاید شما دوست داشته باشید: