خانه مشاوره ایرانیان

تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 • تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت صنعتی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت صنعتی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت صنعتی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته
 

در ابتدا اشاره ای داشته باشیم با مفهوم تراز و رتبه و مقایسه این دو در آزمون های کنکور سال های گذشته شاید یکی از اصلی ترین فاکتور ها و معیارهای سنجش برای مقایسه داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد رتبه و تراز آن ها باشد. رتبه که همان ترتیب داوطلبان می باشد و اولویت آن ها را به ترتیب نمره نمایش می دهد و هر دانش آموخته ای که رتبه ی آن پایین بوده نمره و درصد دروس بهتری نسبت به رتبه های بالاتر دارد و ترازی که اختلاف بین داوطلبان را مشخص می کند. مثلاً فرض کنید رتبه ی ۷ در کنکور ارشد دارای تراز ۴۷ و رتبه ی ۱۰ دارای تراز ۷۰۰۰ می باشد. با ۳ رتبه اختلاف شاهد اختلاف تراز ۴۰۰ می باشد که این اختلاف از نظر علمی می باشد و به فاکتورهایی از قبیل میانگین، درصد دروس، دروس پاسخ داده نشده و کامل پاسخ داده شده و ضرایب آن ها دارد. با توجه به مطالب گفته شده داوطلبی که در کنکور دارای رتبه ی پایین تر و تراز بالاتری می باشد. رشته و گرایش مورد نظر خود را با اطمینان بیشتری نسبت به همان دانشجو با رتبه و بالاتر و تراز پایین تر دارا می باشد. همچنین آموختگان در انتخاب واحد کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد با وارد کرد رتبه و تراز خود لیستی از رشته و گرایش های زیر شاخه ی خود را به تفکیک مشاهده نمایند البته امکان دیگری در نرم افزار گنجانده شده است که داوطلبان می توانند با وارد کردن رشته و گرایش و دانشگاه مورد نظر خود رتبه و تراز احتمالی برای ورود به آن رشته را ملاحظه نمایند.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مدیریت صنعتی:

مدیریت صنعتی از جمله رشته های حائز اهمیت زیر شاخه ی مدیریت در کارشناسی می باشد که با مطالعه ی کارنامه ی دانش آموختگان سال های گذشته می بینیم که برای تحصیل در این رشته در کارشناسی ارشد به میانگین درصد ۴۵ احتیاج می باشد ( رتبه های ۱۰۰-۱) در زیر لیستی از کارنامه های دروس سال های گذشته در رتبه  های مختلف آورده شده است.

رتبهتراززباناصول مدیریت اسلامیریاضی آمارتئوری مدیریتاقتصادتحقیق درعملیاتتولید
۱۹۹۰۹۱۸٫۹۶۰۵۶٫۶۷۵۸٫۸۹۷۰۷۳٫۳۳۳۷٫۸
۶۸۲۷۴۳۸٫۹۴۰۹۰۳۳٫۳۳۶۶٫۶۷۰۴۰
۷۸۲۲۷۰۶۶٫۶۷۶۱٫۶۷۲۲٫۲۲۵۰۶۰۵۷٫۸
۱۰۸۱۷۳۷۵٫۶۸۰۶۳٫۳۳۶۱٫۱۱۵۰۰۰
۲۵۷۶۵۵۳۷٫۸۶۴٫۴۴۶۱٫۶۷۲۸٫۸۹۴۵۵۳٫۳۳۰
۳۶۷۴۶۰۰۴۸٫۸۹۴۰۴۱٫۱۱۶۱٫۶۷۴۶٫۶۷۴۲٫۲
۶۳۷۱۰۹۳۳٫۳۲۴٫۴۴۵۸٫۳۳۲۸٫۸۹۲۶٫۶۷۱۵٫۵۶۵۷٫۸
۸۷۶۸۳۹۴۲٫۲۷۷٫۷۸۷۸٫۳۳۲۰۵۳٫۳۳۰۰
۱۳۱۶۵۳۴۱۷٫۸۰۷۰۲۲٫۲۲۵۱٫۶۷۴۶٫۶۷۰
۱۶۵۶۲۷۵۳۰۲۰۶۳٫۳۳۳٫۳۳۶۱٫۶۷۰۴۸٫۹
۲۲۱۶۰۰۶۰۵۱٫۱۱۸۱٫۶۷۳۵٫۵۶۵۱٫۶۷۰۰
۳۵۶۵۵۳۹۰۴۶٫۶۷۳۵۴۱٫۱۱۳۰۰۳۱٫۱
۴۲۷۵۳۷۴۰۴۶٫۶۷۸۵۰۷۳٫۳۳۰۰
۵۲۲۵۱۵۹۴۶٫۷۰۲۶٫۶۷۳۸٫۸۹۳۳٫۳۳۰۰
۶۱۹۵۰۰۴۳۴٫۴۴۸٫۸۹۱۶٫۶۷۳۱٫۱۱۴۶٫۶۷۰۰
۷۷۸۴۸۱۲۰۵۵٫۵۶۴۱٫۶۷۱۴٫۴۴۴۶٫۶۷۰۰
۹۶۳۴۵۹۸۰۶۴٫۴۴۴۱٫۶۷۰۴۶٫۶۷۰۰
۱۰۱۶۴۵۳۲۵۵٫۶۲۶٫۶۷۰۳۳٫۳۳۲۰۰۰
۱۱۷۵۴۳۸۰۳۴٫۴۴۴٫۴۴۰۳۴٫۴۴۱۵۰۰
۱۲۶۸۴۳۰۸۵۶٫۷۰۰۵۱٫۱۱۰۰۰
۱۳۹۰۴۲۳۰۰۴۴٫۴۴۳۱٫۶۷۰۴۸٫۳۳۰۰
۱۷۳۶۴۰۳۰۴۶٫۷۴۸٫۸۹۰۱۸٫۸۹۰۰۰
۲۷۹۸۳۶۰۳۰۰۴۰۴٫۴۴۶۰۰۰
۵۶۳۰۳۰۶۳۱۵٫۶۱۵٫۵۶۱۶٫۶۷۰۲۸٫۳۳۰۰
۷۵۸۷۲۸۶۱۵٫۵۶۰۲۵۰۴۶٫۶۷۰۰
۱۷۸۲۵۲۳۲۹۰۰۰۳٫۳۳۴۵۰۰
۲۵۷۵۴۲۰۹۶۴٫۴۴-۲٫۲۱۱۵۳٫۳۳۰۶٫۶۷۰
۲۹۲۷۰۲۰۰۷-۳٫۳۲۱۱٫۱۱۱۵۰۰۰۰
۴۳۶۶۵۱۶۷۱۰۲۴٫۴۴-۱٫۶۶-۱۶٫۶۶۶٫۶۷-۲٫۲۱۰
۴۷۸۸۳۱۵۵۹۴٫۴۴۰۱٫۶۷-۱٫۱۰۰۰
۵۱۱۴۹۱۴۶۵۰۱۳٫۳۳۳٫۳۳۰-۱۳٫۳۰۰
۵۱۸۰۹۱۴۴۴-۳٫۳۲۱۱٫۱۱۰-۴٫۴۳۰۰۰

 


 

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد مدیریت صنعتی:

قبولی در دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه سراسری در مقطع کارشناسی ارشد نسبتاً راحت تر می باشد و مستلزم هزینه، لذا داوطلبانی که با هزینه کردن برای ادامه ی تحصیل مشکلی ندارند دانشگاه آزاد گزینه ی پیش آن ها برای ادامه تحصیل آن ها می باشد.

در جدول زیر لیستی از آخرین رتبه و تراز های قبولی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد را آورده ایم. داوطلبان می توانند با مقایسه ی رتبه و تراز های کسب شده معیار سنجش مناسبی را نسبت به رتبه و تراز خود بدست آورند.
مدیریت صنعتی – تولید

کد و عنوان رشته/محل انتخابیپذیرش اولیهتکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبولرتبه آخرین نفر قبولنمره آخرین نفر قبولرتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – تولید / واحد علوم و تحقیقات۶۱۳۸۱۶۸
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تهران مرکزی۵۴۹۲۵۶۹
مدیریت صنعتی – تولید / واحد کرج۵۳۹۰۴۴۲
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تهران جنوب۵۳۸۵۶۵۴
مدیریت صنعتی – تولید / واحد قزوین۵۲۰۸۴۴۹۴۴۸۴۳۱۴
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تبریز۵۱۸۴۱۶۷۴۰۳۷۹۸
مدیریت صنعتی – تولید / واحد نجف آباد۵۱۰۴۳۱۲
مدیریت صنعتی – تولید / واحد فیروزکوه۵۰۴۹۵۳۶

 

مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

کد و عنوان رشته/محل انتخابیپذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبولرتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد علوم و تحقیقات۵۶۰۳۳۷۲
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تهران مرکزی۵۱۸۱۸۳۴
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تهران جنوب۵۰۹۲۹۶۴
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد قزوین۴۹۸۱۵۰۲
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تبریز۴۹۲۷۲۴۱
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد فیروزکوه۴۸۹۶۵۳۳
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد نجف آباد۴۸۴۸۳۷۱
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد مهاباد۴۷۰۷۱۷۷

 

مدیریت صنعتی – مالی

کد و عنوان رشته/محل انتخابیپذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبولرتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – مالی / واحد علوم و تحقیقات۵۲۴۰۶۰۴
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تهران مرکزی۵۱۰۷۸۹۹
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تهران جنوب۵۰۸۱۹۰۲
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تبریز۴۹۷۶۲۰۶

 

 مدیریت صنعتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابیپذیرش اولیهتکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبولرتبه آخرین نفر قبولنمره آخرین نفر قبولرتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی / واحد شیراز۵۷۵۶۸۶
مدیریت صنعتی / واحد علوم و تحقیقات فارس۵۴۲۹۱۸۷
مدیریت صنعتی / واحد اراک۵۰۷۵۲۸۱
مدیریت صنعتی / واحد یزد۵۰۴۲۳۲۶
مدیریت صنعتی / پردیس علوم و تحقیقات یزد۴۹۴۳۳۳۷
مدیریت صنعتی / واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه۴۹۴۰۱۵۲
مدیریت صنعتی / واحد بافق۴۸۳۷۲۹۰
مدیریت صنعتی / واحد الکترونیکی۴۰۸۷۲۳۲

 
 

انتخاب رشته مدیریت صنعتی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت صنعتی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت صنعتی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت صنعتی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت صنعتی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت صنعتی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت صنعتی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت صنعتی ممکن است برایتان پیش آید
شاید شما دوست داشته باشید: