خانه مشاوره ایرانیان

تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد معماری

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد معماری ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد معماری
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته معماری
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته معماری و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

در آزمون کنکور داوطلبان با توجه به پاسخ دهی به سؤالات با احتساب کل دروس رتبه و ترازی به  آن ها اختصاص داده می شود که با استفاده از آن می توانند به انتخاب رشته و گرایش مربوطه بپردازند. در واقع رتبه و تراز معیاری برای سنجش علمی داوطلبان و مقایسه آن ها برای ورود به دانشگاه در مقطع ارشد می باشد. رتبه که ترتیب داوطلبان در آزمون ارشد بوده و از رتبه های یک رقمی تا چهار رقمی در کنکور سراسری به چشم می خورد و تراز که سنجش تفاوت علمی داوطلبان می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در بخش نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد داوطلبان می توانند با وارد کردن رتبه و تراز خود که رشته و گرایش هایی که مکان پذیرفته شدن را با توجه به سال های گذشته دارند مشاهده نمایند. همچنین داوطلبان می توانند با توجه به رشته و گرایش مورد نظر خود رتبه و تراز پیش بینی شده توسط نرم افزار و دانشگاه قبولی خود را مشاهده نمایند.

نحوه محاسبه ی تراز:

بر اساس تراز داوطلبان رتبه ی آن ها در ارشد به دست می آید. بیشترین مقداری ترازی که فرد می تواند کسب کند ۱۰۰۰۰ بوده که ۸۰% آن مربوط به میانگین درصد دروس و ۲۰% مربوط به معدل داوطلب می باشد.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد معماری:

رقابت در دانشگاه دولتی رشته ارشد معماری با توجه به رتبه و تراز و کارنامه داوطلبان سال های گذشته کمی دشوار بوده و اهمیت تراز و رتبه در انتخاب رشته بیشتر حس می شود. در جدول زیر نمونه کارنامه کارشناسی ارشد سال ۹۵ را به تفکیک گرایش های زیر آورده ایم.

 • گرایش مهندسی معماری
 • گرایش مهندسی معماری منظر
 • گرایش مهندسی معماری اسلامی
 • گرایش مطالعات معماری ایران
 • گرایش بازسازی پس از سانحه
 • گرایش معماری داخلی
 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش مهندسی معماری)
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
۵۵۸۴۰۵۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷۷۱٫۶۷
۸۶۸۱۴۴۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰۳۱٫۶۷
۱۰۵۸۰۲۹۴۸٫۲۸۵۴٫۴۴۵۳٫۳۳۶۱٫۶۷۶۳٫۳۳
۱۴۶۷۸۵۰۵٫۷۵۶۶٫۶۷۴۲٫۲۲۷۵۷۶٫۶۷
۲۰۶۷۶۰۰۳۶٫۷۸۴۸٫۷۹۴۶٫۶۷۶۶٫۶۷۳۵
۲۶۲۷۴۰۳۳۵٫۶۷۶۰۴۴٫۴۴۴۱٫۴۷۶۸٫۳۳
۲۹۸۷۳۰۹۱۴٫۹۴۴۷٫۷۸۳۶٫۶۷۷۳٫۳۳۶۱٫۶۷
۳۵۹۷۱۳۲۶۰٫۹۲۶۳٫۳۳۲۷٫۷۸۳۳٫۳۳۴۱٫۶۷
۳۹۹۷۰۳۷۱۷٫۲۴۴۶٫۶۷۵۲٫۲۲۵۱٫۶۷۵۱٫۶۷
۴۳۲۶۹۷۷۴۱٫۳۸۴۳٫۳۳۴۴٫۴۴۴۱٫۶۷۶۶٫۶۷
۴۸۵۶۸۸۶۲۱٫۸۴۵۱٫۱۱۳۰۵۸٫۳۳۴۵
۶۸۵۶۵۶۰۵۴٫۰۲۵۲٫۲۲۸٫۸۹۴۶٫۶۷۴۱٫۶۷
۷۳۷۶۴۹۰۴۳٫۶۸۵۱٫۱۱۲۵٫۵۶۳۶٫۶۷۵۳٫۳۳

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش مهندسی معماری منظر(
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
۹۹۷۷۹۵۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷۷۱٫۶۷
۱۱۶۷۶۸۸۴۳٫۶۸۵۰۵۵٫۵۶۴۱٫۶۷۷۳٫۳۳
۱۲۱۷۶۶۹۴۸٫۲۸۵۴٫۴۴۵۳٫۳۳۶۱٫۶۷۶۳٫۳۳
۱۹۵۷۳۸۷۳۵٫۶۷۶۰۴۴٫۴۴۴۱٫۴۷۶۸٫۳۳
۳۰۵۷۰۳۱۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰۳۱٫۶۷
۳۶۱۶۸۷۲۸۰٫۴۶۱۴٫۴۴۲۸٫۸۹۳۳٫۳۳۵۱٫۶۷
۴۸۷۶۶۳۴۱۷٫۲۴۴۶٫۶۷۵۲٫۲۲۵۱٫۶۷۵۱٫۶۷
۵۷۲۶۴۸۲۳۶٫۷۸۴۸٫۷۹۴۶٫۶۷۶۶٫۶۷۳۵
۶۴۳۶۳۷۱۳۵٫۶۳۲۶٫۶۷۳۷٫۷۸۳۸٫۳۳۵۸٫۳۳
۹۰۷۶۰۳۰۴۴٫۸۳۱۲٫۲۲۲۵٫۵۶۳۰۶۰
۱۱۲۱۵۸۰۷۷۰٫۱۱۱۰۲۱٫۱۱۵۳٫۳۳۳۳٫۳۳
۱۴۲۷۵۵۵۸۱۷٫۲۴۳۷٫۷۸۴۲٫۲۲۴۱٫۶۷۴۳٫۳۳
۱۹۰۶۵۱۷۶۴۲٫۵۳۱۸٫۸۹۲۳٫۳۳۲۵٫۳۸۳۸٫۳۳
۲۵۵۰۴۸۳۱۱۸٫۳۹۳۷٫۷۸۱۶٫۶۷۳۳٫۳۳۴۱٫۶۷
۴۵۱۹۴۱۷۰۰۳۸٫۸۹۶٫۶۷۴۰۳۸٫۳۳

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش مهندسی معماری اسلامی(
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
۷۹۸۰۳۰۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷۷۱٫۶۷
۸۵۷۹۷۰۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰۳۱٫۶۷
۱۱۶۷۸۴۳۴۸٫۲۸۵۴٫۴۴۵۳٫۳۳۶۱٫۶۷۶۳٫۳۳
۲۶۳۷۲۳۰۳۵٫۶۷۶۰۴۴٫۴۴۴۱٫۴۷۶۸٫۳۳
۳۷۸۶۹۳۰۴۱٫۳۸۴۳٫۳۳۴۴٫۴۴۴۱٫۶۷۶۶٫۶۷
۴۰۵۶۸۸۲۱۴٫۹۴۴۷٫۷۸۳۶٫۶۷۷۳٫۳۳۶۱٫۶۷
۴۴۰۶۸۰۶۱۷٫۲۴۴۶٫۶۷۵۲٫۲۲۵۱٫۶۷۵۱٫۶۷
۵۵۸۶۵۹۰۵۶٫۳۲۴۳٫۳۳۲۷٫۸۷۴۰۴۵
۷۷۳۶۲۷۹۵۴٫۰۲۵۲٫۲۲۸٫۸۹۴۶٫۶۷۴۱٫۶۷
۱۰۱۶۶۰۳۱۵۴٫۰۲۳۸٫۸۲۲۸٫۸۹۳۵۳۰
۱۳۸۹۵۶۸۵۱۹٫۵۴۳۸٫۸۹۲۷٫۷۸۴۶٫۶۷۵۱٫۶۷
۱۸۳۸۵۳۴۷۲۶٫۴۴۳۵٫۵۶۲۶٫۶۷۲۸٫۳۳۴۱٫۶۷

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش مطالعات معماری ایران)
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریتاریخ شهر در ایران
۷۷۷۶۲۱۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰۰
۱۲۱۷۳۴۹۴۱٫۳۸۴۳٫۳۳۴۴٫۴۴۴۱٫۶۷۴۸٫۳۳
۲۰۲۶۹۴۸۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷۰
۲۴۴۷۳۰۶۴۳٫۶۸۵۰۵۵٫۵۶۴۱٫۶۷۰
۳۷۹۶۴۶۴۱۴٫۹۴۴۷٫۷۸۳۶٫۶۷۷۳٫۳۳۰
۴۵۶۶۳۲۳۴۱٫۳۸۴۰۴۸٫۸۹۲۵۱۶٫۶۸
۶۸۷۵۹۹۲۱۳٫۷۹۱۵٫۵۶۳۰۴۳٫۳۳۶۱٫۶۷
۸۱۵۵۸۵۹۴۳٫۶۸۳۳٫۳۳۳۲٫۲۲۴۱٫۶۷۰
۱۱۷۲۵۵۱۴۴۱٫۳۸۲۵٫۵۶۲۴٫۴۴۴۶٫۶۷۳٫۳۳
۱۷۷۰۵۱۰۶۴۲٫۵۳۱۸٫۸۹۲۳٫۳۳۲۵٫۳۸۲۵
۲۴۰۵۴۷۹۷۰۱۳٫۳۳۲۸٫۸۹۳۰۳۵
۳۹۹۸۳۹۲۴۴۰٫۲۳۱۴٫۴۴۱۴٫۴۴۳۰۰
۴۵۳۹۴۰۹۲۳۳٫۳۳۱٫۱۱۳٫۳۳۳۶٫۶۷۱۵
۵۴۳۲۳۹۴۵۲۶٫۴۴۳۰۴۲۱٫۶۷۱۰

 

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش بازسازی پس از سانحه)
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریمبانی بازسازی پس از سانحه
۶۷۸۱۰۰۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰۰
۱۷۲۷۵۳۵۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷۰
۳۰۴۷۰۴۰۵۶٫۳۲۴۳٫۳۳۲۷٫۸۷۴۰۱۸٫۳۳
۷۴۱۶۲۰۹۴۱٫۳۸۴۳٫۳۳۴۴٫۴۴۴۱٫۶۷۰
۱۰۲۵۵۸۵۰۴۳٫۶۸۳۳٫۳۳۳۲٫۲۲۴۱٫۶۷۰
۱۶۱۴۵۳۰۹۴۱٫۳۸۲۵٫۵۶۲۴٫۴۴۴۶٫۶۷۰
۲۱۲۲۴۹۳۴۱۹٫۵۴۳۸٫۸۹۲۷٫۷۸۴۶٫۶۷۰
۲۳۴۵۴۷۸۸۲۵٫۲۹۲۳٫۲۳۱۰۴۶٫۶۷۰
۶۹۸۵۳۴۴۲۲۴٫۱۴۱۰۱۷٫۷۸۶٫۶۷۳٫۳۳

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش معماری داخلی)
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماری
۵۴۸۳۴۰۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰
۷۴۸۱۷۱۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷
۱۶۱۷۶۹۱۳۶٫۷۸۴۸٫۷۹۴۶٫۶۷۶۶٫۶۷
۲۸۹۶۷۱۰۴۳٫۶۸۵۰۵۵٫۵۶۴۱٫۶۷
۳۴۰۷۱۱۱۶۰٫۹۲۶۳٫۳۳۲۷٫۷۸۳۳٫۳۳
۷۶۴۶۲۹۰۲۷٫۵۹۶۵٫۵۶۳۲٫۲۲۳۸٫۳۳
۸۶۷۶۲۶۲۴۲٫۵۳۴۳٫۳۳۴۷٫۷۸۲۵
۱۵۶۰۵۶۴۰۳۵٫۶۳۲۶٫۶۷۳۷٫۷۸۳۸٫۳۳
۲۰۰۱۵۳۴۲۰۱۸٫۸۹۳۵٫۵۶۵۸٫۳۳
۲۵۷۳۵۰۰۹۱۳٫۷۹۴۵٫۵۶۱۷٫۷۸۳۰
۲۸۵۲۴۸۷۵۱۸٫۳۹۳۷٫۷۸۱۶٫۶۷۳۳٫۳۳
۳۲۸۶۴۶۷۲۲۰٫۶۹۱۲٫۲۲۱۳٫۳۳۵۰
۵۰۶۵۴۰۹۵۲۶٫۴۴۳۰۴۲۱٫۶۷
۶۷۹۱۳۷۳۶۱۹٫۵۴۴٫۴۴۶٫۶۷۳۶٫۶۷

 


 رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد معماری:

رقابت در دانشگاه دولتی رشته ارشد معماری با توجه به رتبه و تراز و کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته می دشوار بوده و اهمیت تراز و رتبه در انتخاب رشته بیشتر حس می شود. در جدول زیر نمونه کارنامه کارشناسی ارشد سال ۹۵ را به تفکیک گرایش های زیر آورده ایم.

 • گرایش مهندسی معماری
 • گرایش مهندسی معماری منظر
 • گرایش مهندسی معماری اسلامی
 • گرایش مطالعات معماری ایران
 • گرایش بازسازی پس از سانحه
 • گرایش معماری داخلی
 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش مهندسی معماری)
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
۵۵۸۴۰۵۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷۷۱٫۶۷
۸۶۸۱۴۴۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰۳۱٫۶۷
۱۰۵۸۰۲۹۴۸٫۲۸۵۴٫۴۴۵۳٫۳۳۶۱٫۶۷۶۳٫۳۳
۱۴۶۷۸۵۰۵٫۷۵۶۶٫۶۷۴۲٫۲۲۷۵۷۶٫۶۷
۲۰۶۷۶۰۰۳۶٫۷۸۴۸٫۷۹۴۶٫۶۷۶۶٫۶۷۳۵
۲۶۲۷۴۰۳۳۵٫۶۷۶۰۴۴٫۴۴۴۱٫۴۷۶۸٫۳۳
۲۹۸۷۳۰۹۱۴٫۹۴۴۷٫۷۸۳۶٫۶۷۷۳٫۳۳۶۱٫۶۷
۳۵۹۷۱۳۲۶۰٫۹۲۶۳٫۳۳۲۷٫۷۸۳۳٫۳۳۴۱٫۶۷
۳۹۹۷۰۳۷۱۷٫۲۴۴۶٫۶۷۵۲٫۲۲۵۱٫۶۷۵۱٫۶۷
۴۳۲۶۹۷۷۴۱٫۳۸۴۳٫۳۳۴۴٫۴۴۴۱٫۶۷۶۶٫۶۷
۴۸۵۶۸۸۶۲۱٫۸۴۵۱٫۱۱۳۰۵۸٫۳۳۴۵
۶۸۵۶۵۶۰۵۴٫۰۲۵۲٫۲۲۸٫۸۹۴۶٫۶۷۴۱٫۶۷
۷۳۷۶۴۹۰۴۳٫۶۸۵۱٫۱۱۲۵٫۵۶۳۶٫۶۷۵۳٫۳۳

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش مهندسی معماری منظر)
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
۹۹۷۷۹۵۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷۷۱٫۶۷
۱۱۶۷۶۸۸۴۳٫۶۸۵۰۵۵٫۵۶۴۱٫۶۷۷۳٫۳۳
۱۲۱۷۶۶۹۴۸٫۲۸۵۴٫۴۴۵۳٫۳۳۶۱٫۶۷۶۳٫۳۳
۱۹۵۷۳۸۷۳۵٫۶۷۶۰۴۴٫۴۴۴۱٫۴۷۶۸٫۳۳
۳۰۵۷۰۳۱۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰۳۱٫۶۷
۳۶۱۶۸۷۲۸۰٫۴۶۱۴٫۴۴۲۸٫۸۹۳۳٫۳۳۵۱٫۶۷
۴۸۷۶۶۳۴۱۷٫۲۴۴۶٫۶۷۵۲٫۲۲۵۱٫۶۷۵۱٫۶۷
۵۷۲۶۴۸۲۳۶٫۷۸۴۸٫۷۹۴۶٫۶۷۶۶٫۶۷۳۵
۶۴۳۶۳۷۱۳۵٫۶۳۲۶٫۶۷۳۷٫۷۸۳۸٫۳۳۵۸٫۳۳
۹۰۷۶۰۳۰۴۴٫۸۳۱۲٫۲۲۲۵٫۵۶۳۰۶۰
۱۱۲۱۵۸۰۷۷۰٫۱۱۱۰۲۱٫۱۱۵۳٫۳۳۳۳٫۳۳
۱۴۲۷۵۵۵۸۱۷٫۲۴۳۷٫۷۸۴۲٫۲۲۴۱٫۶۷۴۳٫۳۳
۱۹۰۶۵۱۷۶۴۲٫۵۳۱۸٫۸۹۲۳٫۳۳۲۵٫۳۸۳۸٫۳۳
۲۵۵۰۴۸۳۱۱۸٫۳۹۳۷٫۷۸۱۶٫۶۷۳۳٫۳۳۴۱٫۶۷
۴۵۱۹۴۱۷۰۰۳۸٫۸۹۶٫۶۷۴۰۳۸٫۳۳

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش مهندسی معماری اسلامی(
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظر
۷۹۸۰۳۰۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷۷۱٫۶۷
۸۵۷۹۷۰۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰۳۱٫۶۷
۱۱۶۷۸۴۳۴۸٫۲۸۵۴٫۴۴۵۳٫۳۳۶۱٫۶۷۶۳٫۳۳
۲۶۳۷۲۳۰۳۵٫۶۷۶۰۴۴٫۴۴۴۱٫۴۷۶۸٫۳۳
۳۷۸۶۹۳۰۴۱٫۳۸۴۳٫۳۳۴۴٫۴۴۴۱٫۶۷۶۶٫۶۷
۴۰۵۶۸۸۲۱۴٫۹۴۴۷٫۷۸۳۶٫۶۷۷۳٫۳۳۶۱٫۶۷
۴۴۰۶۸۰۶۱۷٫۲۴۴۶٫۶۷۵۲٫۲۲۵۱٫۶۷۵۱٫۶۷
۵۵۸۶۵۹۰۵۶٫۳۲۴۳٫۳۳۲۷٫۸۷۴۰۴۵
۷۷۳۶۲۷۹۵۴٫۰۲۵۲٫۲۲۸٫۸۹۴۶٫۶۷۴۱٫۶۷
۱۰۱۶۶۰۳۱۵۴٫۰۲۳۸٫۸۲۲۸٫۸۹۳۵۳۰
۱۳۸۹۵۶۸۵۱۹٫۵۴۳۸٫۸۹۲۷٫۷۸۴۶٫۶۷۵۱٫۶۷
۱۸۳۸۵۳۴۷۲۶٫۴۴۳۵٫۵۶۲۶٫۶۷۲۸٫۳۳۴۱٫۶۷

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش مطالعات معماری ایران)
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریتاریخ شهر در ایران
۷۷۷۶۲۱۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰۰
۱۲۱۷۳۴۹۴۱٫۳۸۴۳٫۳۳۴۴٫۴۴۴۱٫۶۷۴۸٫۳۳
۲۰۲۶۹۴۸۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷۰
۲۴۴۷۳۰۶۴۳٫۶۸۵۰۵۵٫۵۶۴۱٫۶۷۰
۳۷۹۶۴۶۴۱۴٫۹۴۴۷٫۷۸۳۶٫۶۷۷۳٫۳۳۰
۴۵۶۶۳۲۳۴۱٫۳۸۴۰۴۸٫۸۹۲۵۱۶٫۶۸
۶۸۷۵۹۹۲۱۳٫۷۹۱۵٫۵۶۳۰۴۳٫۳۳۶۱٫۶۷
۸۱۵۵۸۵۹۴۳٫۶۸۳۳٫۳۳۳۲٫۲۲۴۱٫۶۷۰
۱۱۷۲۵۵۱۴۴۱٫۳۸۲۵٫۵۶۲۴٫۴۴۴۶٫۶۷۳٫۳۳
۱۷۷۰۵۱۰۶۴۲٫۵۳۱۸٫۸۹۲۳٫۳۳۲۵٫۳۸۲۵
۲۴۰۵۴۷۹۷۰۱۳٫۳۳۲۸٫۸۹۳۰۳۵
۳۹۹۸۳۹۲۴۴۰٫۲۳۱۴٫۴۴۱۴٫۴۴۳۰۰
۴۵۳۹۴۰۹۲۳۳٫۳۳۱٫۱۱۳٫۳۳۳۶٫۶۷۱۵
۵۴۳۲۳۹۴۵۲۶٫۴۴۳۰۴۲۱٫۶۷۱۰

 

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش بازسازی پس از سانحه)
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریمبانی بازسازی پس از سانحه
۶۷۸۱۰۰۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰۰
۱۷۲۷۵۳۵۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷۰
۳۰۴۷۰۴۰۵۶٫۳۲۴۳٫۳۳۲۷٫۸۷۴۰۱۸٫۳۳
۷۴۱۶۲۰۹۴۱٫۳۸۴۳٫۳۳۴۴٫۴۴۴۱٫۶۷۰
۱۰۲۵۵۸۵۰۴۳٫۶۸۳۳٫۳۳۳۲٫۲۲۴۱٫۶۷۰
۱۶۱۴۵۳۰۹۴۱٫۳۸۲۵٫۵۶۲۴٫۴۴۴۶٫۶۷۰
۲۱۲۲۴۹۳۴۱۹٫۵۴۳۸٫۸۹۲۷٫۷۸۴۶٫۶۷۰
۲۳۴۵۴۷۸۸۲۵٫۲۹۲۳٫۲۳۱۰۴۶٫۶۷۰
۶۹۸۵۳۴۴۲۲۴٫۱۴۱۰۱۷٫۷۸۶٫۶۷۳٫۳۳

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال ۹۵ (گرایش معماری داخلی)
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماری
۵۴۸۳۴۰۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰
۷۴۸۱۷۱۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷
۱۶۱۷۶۹۱۳۶٫۷۸۴۸٫۷۹۴۶٫۶۷۶۶٫۶۷
۲۸۹۶۷۱۰۴۳٫۶۸۵۰۵۵٫۵۶۴۱٫۶۷
۳۴۰۷۱۱۱۶۰٫۹۲۶۳٫۳۳۲۷٫۷۸۳۳٫۳۳
۷۶۴۶۲۹۰۲۷٫۵۹۶۵٫۵۶۳۲٫۲۲۳۸٫۳۳
۸۶۷۶۲۶۲۴۲٫۵۳۴۳٫۳۳۴۷٫۷۸۲۵
۱۵۶۰۵۶۴۰۳۵٫۶۳۲۶٫۶۷۳۷٫۷۸۳۸٫۳۳
۲۰۰۱۵۳۴۲۰۱۸٫۸۹۳۵٫۵۶۵۸٫۳۳
۲۵۷۳۵۰۰۹۱۳٫۷۹۴۵٫۵۶۱۷٫۷۸۳۰
۲۸۵۲۴۸۷۵۱۸٫۳۹۳۷٫۷۸۱۶٫۶۷۳۳٫۳۳
۳۲۸۶۴۶۷۲۲۰٫۶۹۱۲٫۲۲۱۳٫۳۳۵۰
۵۰۶۵۴۰۹۵۲۶٫۴۴۳۰۴۲۱٫۶۷
۶۷۹۱۳۷۳۶۱۹٫۵۴۴٫۴۴۶٫۶۷۳۶٫۶۷

 

رتبه و تراز کنکور آزاد معماری:

رتبه و تراز در دانشگاه آزاد رشته معماری ارشد در سالیان اخیر بسیار اهمیت داشته و نقش بسزایی در انتخاب رشته دانش آموختگان داشته است با توجه به این امر در زیر چندین نمونه از کارنامه دانش آموختگان دانشگاه آزاد را مشاهده می نمایید.

رتبه: ۱۰۵

تراز: ۵۶۷۲

درصد نام درسردیف
۱۵زبان۱
۲۲تاریخ۲
۱۸مبانی۳
۳۵فنی۴
۸۰اسکیس۵

 

حد نصاب ۴۰۰۰
تراز ۵۱۳۹
آخرین نفر ۵۸۰۷

درصد نام درسردیف
۰زبان۱
۶۰تاریخ۲
۲۵مبانی۳
۲۵فنی۴
۳۵اسکیس۵

 

تراز: ۵۷۸۰

درصد نام درسردیف
۲۵زبان۱
۳۶تاریخ۲
۱۸مبانی۳
۲۷فنی۴
۸۰اسکیس۵

 

رتبه ۴۸
نمری کل ۶۱۴۶
نمره آخرین نفر ۶۲۸۲ رتبه ۲۹

درصد نام درسردیف
۴۴٫۴زبان۱
۲۲٫۲تاریخ۲
۴۶٫۷مبانی۳
۱۷٫۸فنی۴
۸۵اسکیس۵

 

نمره کل ۶۲۷۸

نمره آخرین نفر انتخاب اول ۶۴۸۴

درصد نام درسردیف
۲۸٫۹زبان تخصصی انگلیسی۱
۶۰اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (تاریخ معماری ایران و جهان)۲
۴۲٫۲مبانی نظری معماری۳
۲۰دانش فنی معماری (مباحث مربوط به سازه در معماری، تأسیسات، تنظیم شرایط محیطی)۴
۸۵سنجش توانایی طراحی ( اسکیس)۵

 

رتبه: ۱۴۹ – رتبه آخرین نفر: ۸۸

تراز : ۶۳۴۹ – تراز آخرین نفر: ۶۴۸۴

درصد نام درسردیف
۵۳٫۴۷زبان تخصصی انگلیسی۱
۴۷اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (تاریخ معماری ایران و جهان)۲
۶۷مبانی نظری معماری۳
۲۹دانش فنی معماری (مباحث مربوط به سازه در معماری، تأسیسات، تنظیم شرایط محیطی)۴
۵۵سنجش توانایی طراحی ( اسکیس)۵

 

نمره آخرین فرد قبولی ۵۷۳۹

رتبه آخرین فرد قبولی ۳۰

درصد نام درسردیف
۲٫۲زبان تخصصی انگلیسی۱
۳۷٫۸اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (تاریخ معماری ایران و جهان)۲
۱۵٫۶مبانی نظری معماری۳
۱۱٫۱دانش فنی معماری (مباحث مربوط به سازه در معماری، تأسیسات، تنظیم شرایط محیطی)۴
۴۰سنجش توانایی طراحی ( اسکیس)۵

 

 

رتبه و تراز کنکور پیام نور معماری:

در جدول زیر چند نمونه از کارنامه های داوطلبان سال های گذشته در دانشگاه پیام نور به تفکیک آورده شده است. این دانشگاه شرایط بسیار مطلوبی را برای ادامه تحصیل شاغلین و دانش آموختگانی که دارای محدودیت زمانی هستند فراهم نموده است.

رتبهزباندروس  فنی ساختمانتاریخ و مبانیدرک عمومیمعماری منظرتاریخ شهرمبانی بازیابی
۷۸۸۲۵/۲۹۴۷/۷۸۴۸/۲۸۲۸/۳۳۳۶/۶۷۰۰
۶۵۹۱۳/۷۹۴۵/۵۶۲۴/۱۴۵۵۴۵۰۰
۸۹۵۱۰۵۰۲۳۲۰۳۵۰۰

 

رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی معماری:

از دیگر دانشگاه های زیر مجموعه سراسری در مقطع ارشد معماری دانشگاه غیر انتفاعی بوده که در این رشته طبق بررسی سال های گذشته علاقه مندان زیادی داشته است که در جدول زیر چند نمونه از کارنامه را بررسی می نماییم.

مبانی بازسازیتاریخ شهرمعماری منظر درک عمومی تاریخ و مبانی دروس فنی ساختمانزبان رتبه
۶٫۶۷۵۱٫۶۷۲۵٫۲۹۵۴٫۴۴۱٫۱۵۱۱۱۱
۴۳٫۳۳۴۶٫۶۷۲۵٫۲۹۳۲٫۲۲۱۹٫۵۴۱۱۵۱
۲۵۳۳٫۳۳۳۳٫۳۳۳۱٫۱۱۴۱٫۱۱۱۲۳۳
۱۱٫۶۷۴۱٫۶۷۴۲٫۵۳۳۸٫۸۹۱۲٫۶۴۱۴۰۸
۲۰۵۸٫۳۳۲۵٫۲۹۳۶٫۶۷۰۱۸۳۴
۸٫۳۳۴۵۴۹٫۴۳۳۳٫۳۳۱۰٫۳۴۲۳۲۸
۳۳٫۳۳۴۰۴۲٫۵۳۲۷٫۷۸۱۵٫۵۶۲۴۱۲
۸٫۳۳۱۸٫۳۳۳۸٫۳۳۳۸٫۳۳۳۵٫۶۳۱۳٫۳۳۳۰۲۵۸۰
۱۸٫۳۳۳۳٫۳۳۴۱٫۳۸۳۲٫۲۲۲۸۲۸

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

[awsa-breshteh]

 

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته معماری

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته معماری با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد معماری میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • معماری و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته معماری با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته معماری

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  کنکور آزاد

شاید شما دوست داشته باشید: