خانه مشاوره ایرانیان

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA و درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت کسب و کار MBA

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت کسب و کار MBA ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت کسب و کار MBA توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت کسب و کار MBA
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

از دیگر نکات قابل اهمیت در هنگام انتخاب رشته و گرایش مربوطه در کارشناسی ارشد  نمرات و تراز آخرین فرد قبول شده در گرایش های مربوطه آن می باشد که با در اختیار داشتن آخرین رتبه و تراز براحتی می توانیم دید جامعی نسبت به درصد دروس و میزان خود داشته باشیم. همچنین دانشجویان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد  از آخرین رتبه و تراز فرد قبول شده در گرایش مورد نظرشان آگاهی لازم را پیدا کنند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت کسب و کار MBA در دانشگاه سراسری:

در این بخش به بررسی درصد دروس داوطلبان و رتبه و تراز قبولی آن ها در قالب جدول می پردازیم.

همچنین کلیه دانشجویان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ارشد از درصد دروس داوطلبان در گرایش مربوطه به طور کامل آگاهی پیدا کنند. در جدول زیر ستونی به نام توضیحات اضافه شده است که نشان دهنده ی دروسی است که داوطلبان به آن پاسخ ندادند.

جدول درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی دانشگاه سراسری

رتبهتراززبان ویژه MBAاستعداد و آمادگی تحصیلیریاضیاتمیانگین توضیحات
۱۹۸۸۵۳۴۰٫۳۳۶۲٫۵۹۵٫۲۴۶۶٫۰۲۳۳۳
۵۴۸۲۱۹۴۱٫۶۷۴۸٫۳۳۹۶٫۳۶۲٫۱
۹۸۷۷۳۹۳۹۴۰۹۱٫۱۵۵۶٫۷۱۶۶۷
۱۱۷۷۶۴۰۰۴۰۹۰۴۳٫۳۳۳۳۳زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۱۳۰۷۵۵۶۲۱٫۳۳۴۰٫۸۳۹۴٫۸۷۵۲٫۳۴۳۳۳
۱۳۳۷۵۳۷۱۱٫۳۳۴۵٫۸۳۹۲٫۵۹۴۹٫۹۱۶۶۷
۱۵۹۷۳۰۰۰۵۰۷۸۴۲٫۶۶۶۶۷زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۱۸۸۷۱۴۱۰۳۴٫۱۷۸۸٫۴۶۴۰٫۸۷۶۶۷زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۱۹۶۷۰۹۹۰۴۲٫۵۸۲٫۰۵۴۱٫۵۱۶۶۷زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۲۰۲۷۰۶۱۲۰٫۳۳۴۱٫۶۷۸۰٫۲۵۴۷٫۴۱۶۶۷
۲۳۰۶۹۸۵۱٫۶۷۳۹٫۱۷۹۵٫۲۴۴۵٫۳۶
۳۰۴۶۶۷۹۵۴٫۳۳۴۰۵۷٫۶۹۵۰٫۶۷۳۳۳
۳۴۲۶۵۱۳۲۷۲۵٫۸۳۸۱٫۴۸۴۴٫۷۷
۴۱۷۶۱۹۷۰۲۲٫۵۹۱٫۰۳۳۷٫۸۴۳۳۳زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۴۲۸۶۱۸۰۰۳۲٫۰۵۸۲٫۰۵۳۸٫۰۳۳۳۳زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۵۰۵۵۹۷۱۲۷٫۳۳۵۳٫۳۳۴۴٫۴۴۴۱٫۷
۵۸۲۵۷۵۳۱۱۱۶٫۶۷۸۰٫۷۷۳۶٫۱۴۶۶۷
۶۴۰۵۵۹۱۹۶۳٫۳۳۲۹٫۶۳۳۳٫۹۸۶۶۷
۷۱۵۵۴۰۸۱۷۲۸٫۳۳۵۷٫۶۹۳۴٫۳۴
۷۹۹۵۱۹۲۰۶۶٫۶۷۱۹٫۲۳۲۸٫۶۳۳۳۳زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۸۸۷۴۹۷۱۱٫۳۳۴۷٫۵۴۰٫۷۴۲۹٫۸۵۶۶۷
۹۴۶۴۸۴۷۳٫۳۳۲۸٫۳۳۴۸٫۷۲۲۶٫۷۹۳۳۳
۹۸۶۴۷۷۲۳٫۶۷۵۰۲۳٫۰۸۲۵٫۵۸۳۳۳
۱۰۹۲۴۵۵۵۰۴۰۳۰٫۷۷۲۳٫۵۹زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۱۱۸۶۴۴۲۱۱۸۳۵٫۸۳۲۴٫۳۶۲۶٫۰۶۳۳۳
۱۳۰۲۴۲۶۱۱۳۶۰۰۲۴٫۳۳۳۳۳
۱۳۳۰۴۲۲۴۱۷٫۳۳۳۵٫۸۳۱۹٫۲۳۲۴٫۱۳
۱۴۴۰۴۰۸۷۲۵٫۳۳۴۵۰۲۳٫۴۴۳۳۳
۱۴۵۶۴۰۵۹۳۷۲۳٫۳۳۲۳٫۰۸۲۷٫۸۰۳۳۳
۱۵۰۶۳۹۹۸۰۵۷٫۵۰۱۹٫۱۶۶۶۷زبان ویژه پاسخ داده نشده است
۱۸۳۷۳۶۶۲۴۶٫۳۳۲۵٫۸۳۰۲۴٫۰۵۳۳۳
۱۸۴۵۳۶۵۷۰۴۹٫۱۷۰۱۶٫۳۹زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۲۸۶۰۳۱۱۱۰۴۰٫۸۳۰۱۳٫۶۱زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۲۹۰۵۳۰۹۱۰۳۷٫۵۰۱۲٫۵زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۲۹۹۳۳۰۶۰۰۳۳٫۳۳۰۱۱٫۱۱زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۲۹۹۳۳۰۶۰۰۴۳٫۳۳۰۱۴٫۴۴۳۳۳زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۳۰۶۷۳۰۳۴۰۳۰۰۱۰زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۳۰۹۵۳۰۲۳۰۳۶٫۶۷۰۱۲٫۲۲۳۳۳زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۳۲۰۱۲۹۸۶۴۱٫۶۷۱۵۰۱۸٫۸۹ریاضیات پاسخ داده نشده است
۳۲۰۹۲۹۸۵۸٫۶۷۲۴٫۱۷۴٫۷۶۱۲٫۵۳۳۳۳
۴۰۵۹۲۷۸۳۰۳۳٫۳۳۰۱۱٫۱۱زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۴۱۸۶۲۷۶۰۰۷٫۵۱۹٫۲۳۸٫۹۱زبان ویژه   پاسخ داده نشده است
۶۲۲۳۲۴۶۵۰۲۱٫۶۷۰۷٫۲۲۳۳۳۳زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است
۶۶۶۴۲۴۱۵۰۲۴٫۱۷۰۸٫۰۵۶۶۶۷زبان ویژه و ریاضیات  پاسخ داده نشده است

 

آخرین رتبه ی مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت MBA سال ۹۵ در دوره روزانه = ۱۷۸۸

آخرین رتبه ی مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت MBA سال ۹۵ در دوره شبانه : ۱۷۸۲۲

 


درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت کسب و کار MBA در دانشگاه آزاد:

در دانشگاه آزاد رقابت بین داوطلبین در رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه های تهران و معتبر اندکی سخت و احتیاج به درصد دروس قابل قبولی می باشد. در جدول زیر لیستی از عنوان گرایش ها و نمره آخرین نفر قبول شده و رتبه ی آن را مشاهده می کنید.

جدول درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی دانشگاه آزاد 

عنوان رشته / محل انتخابینمره آخرین نفر قبولرتبه آخرین نفر قبول
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد تهران مرکزی۶۶۳۸۲۳۷
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد تهران جنوب۶۲۸۳۴۰۶
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد تهران شمال۶۲۶۷۴۱۲
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد علوم داروئی۵۹۰۷۵۹۴
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری۵۸۰۹۶۳۵
مدیریت ام بی ای – مدیریت بازاریابی / واحد الکترونیکی – تکمیل ظرفیت ۱۵۵۰۷۱۱۷

توضیحات:

۱- آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی می باشد و آخرین تراز و رتبه قبولی سایر سهمیه ها (بسیج، آزاده، رزمنده و …) متفاوت می باشد.
۲- آخرین رتبه قبولی ذکر شده، رتبه آخرین قبولی بین کلیه افرادی است که آن کدرشته را بین ۲۰ انتخاب خود، انتخاب کرده اند و الزاما نشان دهنده تعداد قبولی های آن کدرشته نمی باشد.
۳- ترتیب ترازها الزاما به معنای کیفیت دانشگاهها نمی باشد و عواملی نظیر ظرفیت، دوری و نزدیکی واحد دانشگاهی به شهرهای بزرگ و … می تواند در بالا و پایین بودن تراز نقش داشته باشد.
۴- توجه نمایید در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، ترتیب انتخابهای شما صرفا باید بر اساس علاقه و ترجیح شما باشد.
۵- برخی از آخرین تراز و رتبه قبولی در کدرشته محل های تکمیل ظرفیت ۱ در داخل جداول آمده است و جلوی آنها عبارت تکمیل ظرفیت۱ ذکر شده است.
۶-واحدهای دانشگاهی که در تکمیل ظرفیت۱و۲و۳ پذیرش داشته اند، می توانسته اند توسط تمام شرکت کنندگان در آزمون (قبولی­ها و مردودیها) انتخاب شوند. با اینحال مقایسه تراز آنها با تراز واحدهایی که در مرحله اول پذیرش داشته اند باید تا حدودی با احتیاط انجام شود.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت کسب و کار MBA در دانشگاه پیام نور:

از دانشگاه های دیگر در مقطع ارشد دانشگاه پیام نور بوده که شرایط منحصر به فرد امکان تحصیل غیر حضوری برای دانش آموختگان را مهیا می کند که باعث شده است آن دسته از داوطلبانی که شاغل بوده و یا به نوعی امکان حضور فیزیکی در کلاس ها را نداشته اند علاقه مند به شرکت در این آزمون ها شوند. در جدول زیر لیستی از درصد دروس و میانگین آن ها را به همراه دانشگاه قبول شده داوطلب ارشد را مشاهده می کنید.

درصد دروس رتبه قبولی پیام نور

تئوریهای مدیریت  (۳واحد)مدیریت استراتژیک (۳واحد)زبان تخصصی (۳واحد)معدلمحل قبولیرتبه در محل قبولیترازمیانگین درصد دروس تئوریهای مدیریت  (۳واحد)
۱۴٫۶۷۱۴۱۷٫۳۳۱۴٫۵۴تهران/ مهر۹۲۱۴۱۷۶۳۱۵٫۳۳۳۳۳۳۳۳۱۴٫۶۷
۱۷٫۳۳۱۵٫۳۳۱۲٫۶۷۱۵٫۳۸تهران / بهمن۹۱۱۵۱۷۵۸۱۵٫۱۱۱۷٫۳۳
۱۶۱۶٫۶۷۱۰٫۶۷۱۳٫۲۴دماوند / بهمن۹۱۳۶۱۶۵۲۱۴٫۴۴۶۶۶۶۶۷۱۶
۱۲۱۳٫۳۳۱۴٫۶۷۱۶٫۱۳دماوند / بهمن ۹۱۵۶۱۶۰۳۱۳٫۳۳۳۳۳۳۳۳۱۲
۸٫۶۷۱۳٫۳۳۱۵٫۳۳۱۲٫۴۹دماوند / آموزش محور – مهر۹۲۱۳۲۱۴۴۵۱۲٫۴۴۳۳۳۳۳۳۸٫۶۷
۱۱٫۳۳۱۰٫۶۷۱۲۱۴٫۲۱همدان / بهمن ۹۱۱۶۷۱۳۷۳۱۱٫۳۳۳۳۳۳۳۳۱۱٫۳۳
۱۲٫۶۷۱۷٫۶۱۳٫۶۱۴٫۳تهران غرب- گرایش استراتژی۱۱۱۷۱۳۱۴٫۶۲۳۳۳۳۳۳۱۲٫۶۷
۸٫۶۷۱۵٫۲۷٫۲۱۵٫۵۶تهران غرب- گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات۱۰۱۳۹۵۱۰٫۳۵۶۶۶۶۶۷۸٫۶۷
۱۲۱۷٫۶۱۶۱۴٫۳۴مدیریت کسب و کار/ ام بی ای/گرایش بازاریابی/ پیام نور تهران غرب۲۱۶۶۲۱۵٫۲۱۲
۱۱٫۳۳۱۹٫۲۱۵٫۲۱۲٫۹۳مدیریت کسب و کار/ ام بی ای/گرایش مالی/ پیام نور تهران غرب۱۱۱۶۳۷۱۵٫۲۴۳۳۳۳۳۳۱۱٫۳۳
۱۵٫۳۳۱۵٫۲۱۶٫۸۱۴٫۴۳مدیریت کسب و کار/ ام بی ای/گرایش استراتژی/ پیام نور تهران غرب۱۲۱۶۱۶۱۵٫۷۷۶۶۶۶۶۷۱۵٫۳۳

 

در جدول زیر نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کد رشته های مختلف رشته مدیریت کسب و کار MBA را نیز مشاهده کنید.

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته MBA

رشته – محلنمونه ترازهایی که قبول شده اند
گرایش مالی/ تهران غرب۱۶۳۷
گرایش مالی / دماوند۱۶۳۷
گرایش مالی / همدان۱۶۳۷
گرایش بازاریابی/ تهران غرب۱۶۶۲
گرایش بازاریابی/ دماوند۱۶۶۲
گرایش استراتژی / تهران غرب۱۶۱۶
گرایش استراتژی / دماوند۱۶۱۶
گرایش استراتژی / همدان۱۶۱۶

جدول بالا  نشان دهنده نتیجه داوطلبان در انتخاب های ۲۰ گانه می باشد. ممکن است  یک داوطلب باتوجه به تراز خود امکان قبولی در چندین انتخاب را داشته باشد که بر اساس اولویت بندی که انجام داده تنها در یک کدرشته محل قبول نهایی اعلام شده و مشغول به تحصیل می شود.

 

انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت کسب و کار MBA هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت کسب و کار MBA با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت کسب و کار MBA و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت کسب و کار MBA با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت کسب و کار MBA و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA ممکن است برایتان پیش آید
شاید شما دوست داشته باشید: