خانه مشاوره ایرانیان

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیو درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت صنعتی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت صنعتی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت صنعتی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت صنعتی در دانشگاه آزاد

در جدول زیر درصد دروس و کارنامه ی دانشجویان قبولی در دانشگاه آزاد را به اختصار ملاحظه نمایید.

لازم به ذکر است که دانشگاه آزاد و سراسری در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی هر دو قوی کار می کنند ولی از لحاظ بار علمی تفاوت آنچنانی محسوس نیست اما دانشگاه آزاد مستلزم هزینه می باشد که داوطلبان با در نظر گرفتن میزان مبلغ شدید شهریه می توانند به تحصیل در این دانشگاه ها بپردازند.

زبانریاضی-آمارتئوریاقتصادپژوهشتولیدرتبه صنعتیمیانگین توضیحات
۴۹۴۲۵۱۶۷۳۶۲۸۲۴۴۵٫۵
۱۶۴۸۴۰۷۳۴۱۶۰۳۶۴۶٫۳۳۳۳۳
۲۱۴۷۵۹۴۲۴۱۳۷۴۴۴۱٫۱۶۶۶۷
۲۲۵۹۳۶۴۶۴۱۵۸۵۱۴۳٫۶۶۶۶۷
۱۰۶۱۵۱۶۱۳۸۳۹۸۴۴۳٫۳۳۳۳۳
۱۰۵۶۳۰۶۸۲۳۶۰۱۰۲۴۱٫۱۶۶۶۷
۵۸۱۷۴۲۵۱۳۴۰۱۲۲۳۳٫۶۶۶۶۷درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۲۸۴۵۲۲۷۸۵۴۱۲۱۲۹۳۹٫۸۳۳۳۳
۳۳۴۲۴۲۵۶۲۸۲۴۱۴۳۳۷٫۵
۵۱۳۹۳۱۵۷۲۸۰۱۵۷۳۴٫۳۳۳۳۳درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۳۹۲۲۵۳۵۱۲۷۰۲۰۱۳۲درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۳۲۳۶۲۵۵۱۴۵۳۸۲۱۸۳۷٫۸۳۳۳۳
۲۰۲۲۵۸۶۷۴۷۰۲۳۳۳۵٫۶۶۶۶۷درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۶۵۰۱۹۶۰۵۴۳۰۲۵۲۳۶٫۵
۱-۵۰۳۰۶۴۳۷۲۸۲۵۷۴۱٫۸درس زبان دارای درصد منفی میباشد
۱۳۱۹۴۷۴۹۴۱۲۹۲۵۹۳۳
۴۰۵۵۵۶۳۰۰۰۲۶۶۳۰٫۱۶۶۶۷درس تولید و پژوهش  دارای درصد ۰ میباشد
۲۲۱۳۷۵۲۴۲۴۷۲۷۳۳۳٫۵
۲۸۴۹۳۱۵۴۲۸۱۶۲۷۶۳۴٫۳۳۳۳۳
۴۸۴۱۳۸۵۱۲۱۴۳۳۲۳۲٫۳۳۳۳۳
۴۰۲۶۵۱۵۷۹۰۳۸۵۳۰٫۵درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۲۳۳۵۴۳۵۱۱۴۲۹۳۹۱۳۲٫۵
۲۱۴۰۳۶۳۶۲۲۳۸۳۹۹۳۲٫۱۶۶۶۷
۱۳۴۲۵۳۵۱۱۳۰۴۰۳۲۸٫۶۶۶۶۷درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۱۸۳۰۵۷۵۸۱۷۰۴۱۶۳۰درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۲۷۲۵۴۲۵۸۳۳۰۴۶۵۳۰٫۸۳۳۳۳درس تولید دارای درصد ۰ میباشد
۴۰۲۷۳۷۳۲۲۲۲۲۴۷۷۳۰
۳۰۳۹۱۴۵۱۲۲۲۴۵۰۳۳۰
۱۸۳۰۱۹۴۸۳۲۰۵۲۳۲۴٫۵درس تولید دارای درصد ۰ میباشد

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت صنعتی در دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور همان­گونه که دانش آموختگان مستحضرند یکی از دانشگاه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد که با شرایط خاص خود دانشجو می پذیرد پذیرفته شدگان در این دانشگاه می توانند در کلاس های رشته مربوط شرکت نکنند و فقط در امتحان پایانی شرکت نمایند. لذا شرایط بسیار مطلوبی است برای آن دسته از افراد که به علت شاغل بودن محدودیت زمانی خاص خود را دارند. در جدول زیر ۲۷ نمونه کارنامه به تفکیک از هم با مقایسه رتبه کل و رتبه در پیام نور آورده شده است.

زبانریاضی آمارتئوریهااقتصادORتولیدمعدلرتبه ترازمیانگین
کلپیام نور
۶۲٫۲۲۴۸٫۳۳۶۹٫۳۳۷۳٫۳۳۶۹٫۳۳۶۵۱۷٫۸۸۱۱۹۷۸۸۶۴٫۷۶
۷۰۴۶٫۶۷۶۴۸۳٫۳۳۴۴۵۳٫۳۳۱۷٫۱۸۳۲۹۲۷۶۶۱٫۱۹
۶۲٫۲۲۱۴٫۱۷۶۸۸۳٫۳۳۴۹٫۳۳۵۰۱۷٫۰۲۹۸۶۲۲۵۶٫۰۲
۸۷٫۷۸۱۶٫۶۷۶۴۷۰۳۸٫۶۷۴۵۱۵٫۵۱۱۴۸۵۷۵۵۶٫۸۶
۸۲٫۲۲۱۶٫۶۷۶۵٫۳۳۶۱٫۶۷۴۲٫۶۷۵۳٫۳۳۱۴٫۱۲۰۷۸۳۹۲۵۶٫۵۲
۷۸٫۸۹۵۵۸۰۸۳٫۳۳۰۰۱۶٫۷۲۱۸۳۱۷۵۳٫۸۱
۴۸٫۸۹۲۹٫۱۷۶۹٫۳۳۸۱٫۶۷۴۵٫۳۳۵۰۱۵٫۲۱۲۲۸۸۲۸۹۵۴٫۷۹
۵۲٫۲۲۵۴٫۱۷۶۲٫۶۷۷۱٫۶۷۲۵٫۳۳۵۶٫۶۷۱۵٫۳۴۲۳۸۲۴۳۵۴٫۳۱
۶۵٫۵۶۵۳٫۳۳۵۸٫۶۷۷۰۳۸٫۶۷۳۳٫۳۳۱۴٫۷۲۴۹۸۲۰۶۵۴٫۵۳
۹۱٫۱۱۲۰۶۹٫۳۳۹۵۰۰۱۸٫۷۸۲۸۸۱۵۴۵۰٫۸۱
۴۶٫۶۷۲۶٫۶۷۴۹٫۳۳۷۶٫۶۷۶۶٫۶۷۳۸٫۳۳۱۵٫۴۱۴۳۱۶۷۷۵۸۵۰٫۳۳
۳۱٫۱۱۲۶٫۶۷۶۱٫۳۳۶۸٫۳۳۴۸۶۰۱۶٫۷۵۴۷۱۸۷۷۰۴۴۸٫۸۱
۲۶٫۶۷۳۰٫۸۳۵۷٫۳۳۸۸٫۳۳۲۹٫۳۳۵۶٫۶۷۱۷٫۷۶۵۵۷۶۲۰۴۷٫۳۱
۳۴٫۴۴۲۶٫۶۷۶۸۷۶٫۶۷۳۲۴۸٫۳۳۱۵٫۵۶۶۲۷۵۰۹۴۸٫۱۹
۴۶٫۶۷۳۶٫۶۷۶۰۷۶٫۶۷۴۰۳۰۱۴٫۰۲۷۱۷۴۶۱۴۹٫۰۵
۳۲٫۲۲۳۴٫۱۷۵۶۷۶٫۶۷۵۴٫۶۷۴۵۱۳٫۷۷۷۸۷۴۲۷۴۸٫۹۸
۲۰۴۰۷۴٫۶۷۷۵۵۰٫۶۷۱۰۱۷٫۷۵۸۲۷۳۸۰۴۵٫۳۸
۵۰۴٫۱۷۸۰۸۳٫۳۳۳۳٫۳۳۰۱۸٫۰۶۸۳۷۳۷۹۴۵٫۱۲
۳۵٫۵۶۱۰٫۸۳۶۵٫۳۳۷۵۵۶۳۱٫۶۷۱۶٫۲۲۸۴۷۳۵۵۴۶٫۴۱
۵٫۵۶۵۵۵۶۷۳٫۳۳۴۱٫۳۳۴۸٫۳۳۱۸٫۷۴۸۶۷۳۵۰۴۴٫۳۳
۶۱٫۱۱۲۵٫۸۳۶۰۶۰۳۸٫۶۷۰۱۹٫۴۵۸۷۷۳۴۸۴۳٫۷۴
۴۱٫۱۱۳۴٫۱۷۴۸۷۰۴۱٫۳۳۳۸٫۳۳۱۶٫۵۱۱۰۲۴۲۷۲۵۴۴۵٫۳۶
۲۷٫۷۸۱۶٫۶۷۷۸٫۶۷۶۳٫۳۳۲۲٫۶۷۴۵۱۶٫۵۱۱۲۵۵۳۷۰۷۵۴۳٫۹۱
۳۵٫۵۶۳۸٫۳۳۶۸۸۳٫۳۳۳۳٫۳۳۰۱۵٫۴۱۱۳۳۵۸۷۰۱۷۴۴٫۳۳

انتخاب رشته مدیریت صنعتی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت صنعتی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت صنعتی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت صنعتی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت صنعتی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت صنعتی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت صنعتی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت صنعتی ممکن است برایتان پیش آید
شاید شما دوست داشته باشید: